Open call curator: hedendaagse kunsttentoonstelling 2026

PARCUM en Abdij van Park zijn op zoek naar een curator (individueel of collectief) voor de ontwikkeling van een baanbrekende hedendaagse kunstmanifestatie in het najaar van 2026.

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2024.

15 augustus 2024

Oproep

Voor het najaar van 2026 werken Abdij van Park en PARCUM aan de realisatie van een hedendaagse kunsttentoonstelling. Voor de inhoudelijke uitwerking hiervan zoeken de partners een curator. Zowel individuen als teams en collectieven kunnen zich aanmelden. De tentoonstelling loopt van eind oktober 2026 tot en met eind maart 2027.

Opzet tentoonstelling

Abdij van Park is een van de best bewaarde historische erfgoedsites van West-Europa. In 2011 gaf de vzw Abdij van ’t Park haar domein en bezit integraal in erfpacht aan de stad Leuven met de uitdrukkelijke wens om het geheel te restaureren, te valoriseren en duurzaam te herbestemmen. In 2026 wordt de laatste restauratiefase afgerond. Om Abdij van Park als internationale hedendaagse topbestemming op de kaart te zetten, wordt in het najaar van 2026 een groots opgezette hedendaagse kunstmanifestatie gerealiseerd.

De tentoonstelling heeft als doel om de ziel van Abdij van Park (genius loci) en haar betekenis voor de 21ste eeuw te exploreren. De tentoonstelling zet onderzoek voorop, waarbij er bijzondere aandacht is voor de betekenisgeving, contextualisering en (her)waardering van deze eeuwenoude plek. Welke waarde en betekenissen kennen we eraan toe en willen we doorgeven aan toekomstige generaties? Tegelijkertijd kan deze hedendaagse kunsttentoonstelling een breed en divers publiek aanspreken.

Het kunstenparcours gaat de dialoog aan met de site en gebruikt het binnen- en buitenkader van de abdij. Bestaand en nieuw werk wisselen elkaar af.

Museum PARCUM, Abdij van Park Leuven

Abdij van Park is een erfgoedsite met een verhaal. Het is een unieke en bijzondere plek in Leuven, waar historisch erfgoed en bruisende bedrijvigheid elkaar feilloos vinden. Eeuwenoude tradities staan er geworteld in het hier en nu – vandaar ook ons motto: traditie in vernieuwing, vernieuwing in traditie. Door respect voor het verleden te combineren met oog voor een duurzame toekomst vormt Abdij van Park, 900 jaar na de stichting, nog steeds een zinnenprikkelende en inspirerende plek.

Museum PARCUM ontsluit het authentieke erfgoed van de Abdij van Park en gaat op een eigenzinnige manier aan de slag met religieus erfgoed. Dit erfgoed zien we als een hefboom om actuele vraagstukken en uitdagingen aan te pakken.

Als een brave space zoekt museum PARCUM naar nieuwe manieren om de dialoog over religie, cultuur en maatschappij vorm te geven. Het museum verwelkomt verschillende standpunten en gaat daarbij onderlinge spanningen niet uit de weg. Het museum faciliteert en creëert tijd en ruimte om te leren, andere mensen te ontmoeten, ideee n te delen, te debatteren en van mening te verschillen. Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid en wederzijds begrip bij bezoekers. Bij de uitwerking van tentoonstellingen en activiteiten schenkt het museum bijzondere aandacht aan de betekenisgeving, contextualisering en (her)waardering van het religieus erfgoed.

www.abdijvanpark.be | www.parcum.be/museum

Doelstellingen

 • Verrijken, herijken en verruimen van het perspectief, de blik op en beleving van de erfgoedsite Abdij van Park.
 • Onderzoeken wat de hedendaagse rol en de meervoudige betekenis van een plek als Abdij van Park voor de mens van vandaag kan zijn.
 • De tentoonstelling is een belangrijk momentum voor Abdij van Park en PARCUM, en heeft een blijvende impact.
 • Exploreren op welke manier we vanuit de ziel van de plek antwoorden kunnen formuleren op maatschappelijke vragen en tendensen van vandaag en morgen (vb. andere samenlevingsvormen, nood aan verstilling, zoektocht naar zingeving, radicalisering, vereenzaming, …).
 • Laten (her)ontdekken van de gerestaureerde site, nooit eerder getoonde ruimtes, de nieuwe volumes en de groenzones in en rondom de abdij.
 • Streefdoel van 25.000 bezoekers tijdens looptijd van de tentoonstelling.

Rol curator

De curator zet de artistieke visie en inhoudelijke verhaallijnen uit (centrale vraagstelling, (sub)thema’s, onderzoek, …). In samenspraak en volgens de beschikbare budgetten wordt een verhouding bepaald van in situ te creëren werk en tentoonstellen van reeds bestaand werk. De curator bepaalt, bouwend op de artistieke visie en binnen het budgettaire kader (budgetbeheer), de definitieve selectie van de kunstenaars en de locaties. De curator staat daarnaast ook in voor de bemiddeling met de kunstenaars en galerieën. Met het artistiek comité heeft de curator een klankbordgroep om zijn/haar voorstellen af te toetsen.

Bij de tentoonstelling wordt ook een publicatie gerealiseerd. Het concept hiervan wordt in samenspraak met de curator en het artistiek comité vormgegeven. De curator staat in voor de inhoudelijke uitwerking ervan, het schrijven van eigen teksten en het aandragen van mogelijke medeauteurs. De coördinatie en productie wordt opgenomen door PARCUM en Abdij van Park.

Profiel curator

Gelet op de internationale ambitie van het project, hebben het volgende profiel voor ogen voor de curator:

 • Minstens 5 jaar curatoriële ervaring.
 • Ervaring met grootschalige kunstmanifestaties.
 • Aantoonbare ervaring met kunst in de publieke ruimte en hedendaagse kunstintegratie in erfgoedsites is een pluspunt.
 • Voeling met (religieus) erfgoed (materieel, immaterieel en onroerend) en het vermogen om dit te plaatsen binnen maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.
 • Een uitgebreid internationaal netwerk binnen de hedendaagse kunstensector.
 • Iemand die oog heeft voor de draagkracht van de site en het precaire evenwicht van de plek (partners op de site, beschermd statuut (onroerend erfgoed, natuurdomein, …), fragiliteit van volledige site, …).
 • Via prospectie en verkenning zich ten volle wil onderdompelen in de ziel van de plek.
 • Op regelmatige tijdstippen fysiek kunnen afspreken op de abdijsite, met het projectteam en het artistiek comité.

Aanbod

 • Een ambitieuze internationale tentoonstelling, met ondersteuning vanuit het team van PARCUM en Abdij van Park (productie, communicatie, publiekswerking, …).
 • Feedback vanuit het artistiek comité.
 • Ondersteuning in het voorbereidende onderzoek door het museumteam van PARCUM en Abdij van Park.
 • Een vergoeding van 35.000 euro (incl. btw) voor de coördinatie en realisatie van de opdracht en max. 5.000 euro (incl. btw) voor verplaatsings- en logiekosten.
 • Een werkingsbudget van 300.000 euro (incl. btw). Dit budget omvat de honoraria voor deelnemende kunstenaars, productiebudget creatie opdrachten (materialen, werkuren, …), transportkosten en verblijfskosten kunstenaars. Andere kosten zoals scenografie, publieksteksten, vertalingen en omkaderend programma vallen buiten dit budget. Voor de publicatie is een budget voorzien van 40.000 euro (incl. btw).

Looptijd

De tentoonstelling staat geprogrammeerd in de periode eind oktober 2026 tot en met eind maart 2027.

De opdracht start in het najaar van 2024 en loopt tot het einde van de tentoonstelling. In samenspraak met de opdrachtgever worden er in de voorbereidingsfase verschillende overlegmomenten ingepland. In de aanloop naar en tijdens de tentoonstelling verwachten we ook de beschikbaarheid van de curator voor (pers)rondleidingen, interviews, lezingen, …

Procedure

We werken met een voorselectie. Alle kandidaturen dienen volgende elementen op te sturen:

 • CV en portfolio met referenties van de curator(en), aantoonbare ervaringen en netwerk.
 • Motivatienota en eerste reflectie op het opzet van de tentoonstelling (max. 1 A4).

Kandidaturen moeten tegen uiterlijk 15 augustus ingediend worden via wouter.jaspers@parcum.be.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury, samengesteld uit leden van het artistiek comité en interne medewerkers. Enkel volledige dossiers worden in aanmerking genomen.

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van volgende criteria:

 • Motivatie en affiniteit met het opzet van de tentoonstelling.
 • Aantoonbare ervaring met het samenstellen van hedendaagse kunsttentoonstellingen en complexe projecten.

Uit de voorselectie worden 3 kandidaturen weerhouden. Ten laatste 30 augustus verneem je of je weerhouden bent. De weerhouden kandidaten krijgen tot 20 september de tijd om een conceptnota uit te werken. De presentatie van de uitgewerkte conceptnota vindt plaats tijdens de laatste week van september. De weerhouden kandidaten krijgen een vergoeding van 1.000 euro (incl. btw) voor de uitwerking en presentatie van de conceptnota.

Bijkomende informatie?

Voor meer informatie over de opzet van de tentoonstelling kan je terecht bij Wouter Jaspers, museumcoördinator (wouter.jaspers@parcum.be of 0476 35 08 41) of Koen Adams, programmacoördinator Abdij van Park (koen.adams@leuven.be of 0475 77 55 61).

Met vragen over de procedure kan je terecht bij Wouter Jaspers.

Extra info

Via deze link vind je een overzicht van de voorbije tentoonstellingen die plaats vonden in Museum PARCUM, Abdij van Park. Voorbije tentoonstellingen | PARCUM

Een overzicht van de verschillende ruimtes in museum PARCUM, Abdij van Park kan je opvragen via info@abdijvanpark.be

De verhalen achter de belangrijkste topstukken in Abdij van Park vind je via onderstaande links:

Via deze links vind je meer info over 2 permanenten kunstinstallaties in Abdij van Park:

Ter info: tijdens de eerste ronde voorzien we geen geleide bezoeken.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.